Esimene humanistliku pedagoogika konverents

Tagasi


Humanistlik-Isiksusliku
Pedagoogika Ühendus Eestis

The Association of Humane-
Personal Pedagogic in Estonia

Ehte 3-19, 10318, Tallinn, Eesti Vabariik
Tel: (372) 601 93 16
-mail: est.pedagoogika@gmail.com
www.enlightening.ee

 

Ehte 3-19, 10318, Tallinn, Estonia
Tel: (372) 601 93 16
e-mail: est.pedagoogika@gmail.com
www.enlightening.ee

Teade
Esimene humanistliku pedagoogika konverents
“Kuidas armastada lapsi”

Tallinn, november 2010

Lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad!

Aeg on valmistuda meie esimeseks pedagoogika konverentsiks – pedagoogilisteks lugemisteks (nii nimetab oma ulatuslikke konverentse ja seminare Šalva Amonašvili, teeme seda meiegi). Teema “Kuidas armastada lapsi” pakkus välja Šalva Amonašvili.

Sedalaadi konverentsid toimuvad mitmetes riikides, sealhulgas Lätis on neid läbi viidud juba kolmel korral.

Šalva Amonašvili juhtimisel on loodud Rahvusvaheline Humanistliku Pedagoogika Keskus, mis on juba kümme aastat korraldanud pedagoogilisi lugemisi. Kirjastatakse teaduslik-metoodilist kirjandust, ajalehte Humanistlik pedagoogika, kaitstakse dissertatsioone, korraldatakse regionaalseid ja rahvusvahelisi lugemisi, areneb liikumine Lapsevanema hool.

Rahvusvaheline žürii on tunnistanud 105 inimest Humanistliku Pedagoogika Rüütliks, neile on antud kuldmärk Süda ja luik.

Osalemine humanistliku pedagoogika liikumises on kutsutud inimest ülendama, avardama teadvust, aitamaks leida vaimlis-eetilise ja professionaalse täiustumise teed.

Kutsume kõiki, kes on huvitatud humanistliku pedagoogika ideedest – noori õpetajaid, kogenud juhendajad-kasvatajaid, üliõpilasi, lapsevanemaid, ühiskonna- ja riigitegelasi, teadlasi, osalema Eestis esimeste pedagoogiliste lugemiste ettevalmistamisel.

Tugineme humanistliku pedagoogika klassikutele, filosoofidele, tarkadele, ühendades nende mõtisklusi omaenda kogemusega, ümber mõtestades armastuse ja laste kasvatamise, aga ka enesekasvatuse fenomeni. Janusz Korczak: “Pedagoogika on teadus inimesest, mitte aga lapsest. Lapsi ei ole – on inimesed, kuid teistsuguse mõistete mastaabiga, teistsuguse kogemuse varuga, teiste muljetega, teistsuguse tunnetemänguga.”

Meile on oluline mõista, kuidas armastustunne täiustab meid endid ja kuidas selle kaudu me võime õilistada maailma. Kogu oma käitumisega, ellusuhtumisega hakkame kinnitama Armastust kui vankumatut alust.

Mõistagi ei lahenda kaks konverentsipäeva kõiki olulisi ja keerukaid probleeme. Kuid me suhtume lugemiste ettevalmistamisse kui Elu peamisesse õppetundi, süvenedes humanistliku pedagoogika ideedesse nii ettevalmistuste käigus kui ka pärast lugemisi.

Meie lugemised Eestis saavad kümnenda, juubelikonverentsi – Moskvas 9.-11. jaanuarini 2011. aastal toimuvate Rahvusvaheliste Pedagoogiliste Lugemiste ettevalmistuseks.

Lugemistele Eestis on kutsutud kogenud pedagoogid (Humanistliku Pedagoogika Rüütlid) Lätist, Leedust, Venemaalt ning viiakse läbi ka mitu meistriklassi.

Teeme ettepaneku saata avaldused oma meistriklasside läbiviimiseks ja esitada lühike meistriklassi kirjeldus, kus nimetada klassi teema ja innovatsiooni sisu, selleks, et lisada see lugemistes osalejatele mõeldud infolehte.

Meistriklassidest

Meistriklass on mõeldud looma erilist loomingulist õhkkonda lugemistel. Seepärast seatakse autorile järgmised tingimused:

Palume Teid hakata konverentsi organiseerijaks. Seepärast teatage palun sellest kirjast Teie kolleegidele ja kutsuge neid lugemistel osalema. Väga tähtis on lugemistele kaasa tõmmata noori õpetajaid, pedagoogikakolledžite ja ülikoolide tudengeid. Kutsutud on ka õpetajaks saada soovivad kooliõpilased.

Läbiviimise kuupäev ja koht teatatakse täiendavalt.

Osalustasu – 50 EEK

Kui Te vajate ametlikku kutset lugemistele, palun teatage sellest aegsasti.

e-post: est.pedagoogika@gmail.com

Juhatus
Tallinn, 28. juunil 2010.a.


Tagasi